A Million Sitas | Verve Magazine
India's premier luxury lifestyle women's magazine

A Million Sitas

Preetha Ratnam, Arya Rajan, Prabha Narasimhan, Uma Muthuswamy

Overheard: “Her swirls make me dizzy” at Collage in Chennai
Read more